Защищено ли Ваше оборудование?

By Немченко Лілія 15 лет ago
Home  /  Статьи  /  Защищено ли Ваше оборудование?

Сител» width=»300″ height=»268″ />

Збій системи електронної обробки даних — Збій виробництва — Втрата даних — Відмова пристроїв комунікації

Складні електронні системи знаходять все більш широке застосування і розповсюдження в областях обробки даних, в автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорів, а також в області телекомунікацій. Вони стають все менше, все швидше, все могутніше і все більш чутливими до перешкод. Зростаюча мініатюризація і комплексність, з одного боку, підвищують чутливість цих вузлів до паразитних струмів і перенапруг. З іншого боку, вони ведуть до того, що при певних обставинах при відмові хоча б одного блоку відбувається збій всієї системи електронної обробки даних або зупинка виробничої лінії. У таких випадках пошкодження самого обладнання буде найменшою з бід. Зупинка виробництва на кілька днів або втрата технологічних даних коштують набагато дорожче, ніж заміна пошкоджених блоків.

Часто трапляється непередбачене.

Відмови обладнання найчастіше відбуваються раптово, але вони мають свою передісторію. Електронні вузли також старіють, як будь-яке інше обладнання, і можуть стати більш чутливими до імпульсних перенапруг. Не кожен перепад напруги може вивести обладнання з ладу, але кожен з них неминуче призводить до прискорення старіння електронних компонентів. При випробуваннях в реальних умовах. проведених компанією Deutsche Telekom, було встановлено, що в звичайній електричній мережі з напругою 220 Вольт в середньому кожні 30 секунд виникають імпульсні перенапруги. Це означає, що вже через два — три роки виникне необхідність в першому ремонті або станеться збій електронного обладнання.

 Загроза для Ваших можливостей.

З’являються раптом потенціали напруги і перехідні процеси можуть призвести до пошкодження і відмови мікроелектроніки в сфері інформатики, вимірювальної, керуючої і регулюючої техніки, телекомунікацій і техніки високих частот (наприклад, установок або відео, які надсилають та приймають).

Імпульсні перенапруги виникають в основному:

 • Впливом розрядів блискавок
 • Електростатичним розрядом (ЕЕО)
 • Електромагнітним і ядерним електро — магнітним імпульсом (ОМР / NЕМР)

Загроза за рахунок впливу блискавки.

Ймовірність влучення блискавки не така вже висока. Наприклад, для запобігання прямого збитку від попадання в будівлі грозового розряду часом досить простого громовідводу. Для електроніки, що знаходиться на об’єкті, це виглядає зовсім інакше. При ударі в блискавкоприймач і відведення в землю виникає підвищення потенціалу землі. Заряд розходиться від точки попадання хвилями, вражаючи все навколо.

Таким чином, для серйозного порушення в роботі електричних приладів достатньо знаходження поруч з центром грози. Причинами цього є високочастотні, електромагнітні імпульси. які виробляються статично зарядженим повітрям.

Аналогічні наслідки може мати значно більш віддалений удар блискавки в лінію електропередач. Хвиля перенапруги розповсюджується по кабелю аж до підключених електронних приладів.

Насправді, пряме попадання блискавки необов’язково. Потужний електромагнітний імпульс, що виникає при атмосферному розряді, також призводить до виникнення високих наведених струмів в лініях, що і призводить до імпульсних перенапруг в мережі.

Загроза за рахунок електростатичного розряду.

Електростатичні ефекти пов’язані з діяльністю людини. Всім відомий феномен подібного удару (іскрового) розряду при торканні рук. Різниця потенціалів може при цьому досягати 15.000 Вольт. Якщо доторкнутися до чутливих вимірювальних приладів або до клавіатури комп’ютера, то виникаючий при цьому розряд може призвести до збою, тимчасової відмови або повного виходу з ладу відповідного приладу. Навіть якщо зовні нічого не відбувається, електроніка приладу піддається надмірному навантаженні.

Наслідком цього можуть стати серйозні відмови устаткування, наприклад, комп’ютерної техніки. Блискавкозахист оберігає від збою системи, релейне обладнання всіх видів, а також пускові пристрої люмінесцентних ламп. Стрибки напруги, що тривають частки секунди, які навіть не відчуваються самим користувачем, також стають причиною електромагнітних імпульсів. Даний феномен, відомий як «промислові або комутаційні перенапруги», на дуже короткий час призводить до підвищення напруги в мережі на кілька кіловольт. Це може стати причиною виходу з ладу електроприладів, або, як мінімум, їх прискореного старіння.

Одним з видів електромагнітного впливу може бути електромагнітний імпульс, що виникає при ядерних випробуваннях і іменований в зарубіжній літературі NEMP При проведенні випробувань в атмосфері на висоті від 40 до 400 км виникає електромагнітний імпульс, що поширюється в радіусі 12 тисяч кілометрів на поверхні Землі. При цьому всі ЛЕП в зоні ураження стають індукційними провідними антенами, в яких виникає наведений струм великої потужності. Всі підключені до мережі електроприлади, а також системи телекомунікацій, системи дротового і бездротового зв’язку при цьому або сприймають сильну перешкоду або повністю виводяться з ладу.

Загроза внаслідок електромагнітного імпульсу.

Електромагнітні імпульси виникають, наприклад, в момент включення електротехніки, будь то електродвигуни, трансформатори, електронні прилади, як, наприклад, комп’ютери та копіри.

Рішення від CITEL.

Весь сучасний світ залежить від електроніки. Своє завдання фірма CITEL бачить у створенні ефективного захисту для сучасної електроніки, яка особливо чутлива до імпульсних перенапруг.

Захист необхідий скрізь, де існує ризик.

Паразитні струми і імпульсні перенапруги впливають на електроніку. Певний захист обладнання проводиться вже самим виробником електроприладів, але завдання його полягає в основному в придушенні перешкод, які виробляють самі прилади. Нерідко дослідники беруть до уваги вплив, який чиниться на компоненти сусідніми приладами і компонентами. У цьому випадку особливо ефективні захисні елементи CITEL, які запобігають ушкодженню чутливої ​​електроніки в результаті імпульсних перенапруг.

Захист якості — результат взаємодії багатьох компонентів. Результативність роботи CITEL укладена в синтезі новаторських ідей, компетенції у виробництві та грамотного сервісу. Всі елементи захисту для самих різних областей застосування виготовляються на власних підприємствах. Завдяки цьому якість продукції зберігається на дуже високому рівні. При цьому сертифікація в системі ISO сама собою зрозуміла. Якість CITEL — це абсолютна надійність і великий термін служби. Проте CITEL не обмежує свою роботу тільки виробництвом: компанія активно працює з клієнтами.

Принципи CITEL:

 • Розробка стандартних захисних блоків з урахуванням їх установки в існуючі прилади та пристрої;
 • Вироби виготовлені за сучасними технологіями, за якими майбутнє. Головна ознака — спрямованість в майбутнє;
 • Індивідуальні консультації для аналізу потреб клієнтів і складання концепції захисту обладнання;
 • Швидке виконання замовлення завдяки оперативній роботі служб логістики;
 • Розробка індивідуально підібраного для кожного клієнта обладнання в найкоротші терміни — близько чотирьох тижнів;
 • Реалізація невеликих партій продукції в залежності від побажань клієнтів за оптимальними цінами здійснюється завдяки гнучкості виробництва;
 • Виключна якість захисного обладнання дозволяє давати гарантію на всі вироби.

Каталог CITEL,2006

 

 

Сител

Сбой системы электронной обработки данных — Сбой производства — Потеря данных — Отказ устройств коммуникации.

Сложные электронные системы находят все более широкое применение и распространение в областях обработки данных, в автоматизации производства с применением микропроцессоров, а также в области телекоммуникаций. Они становятся все меньше, все быстрее, все мощнее и все чувствительнее к помехам. Возрастающая миниатюризация и ком¬плексность, с одной стороны, повышают чувствительность этих узлов к паразитным токам и перенапряжениям. С другой стороны, они ведут к тому, что при определенных обстоятельствах при отказе хотя бы одного блока происходит сбой всей системы электронной обработки данных или остановка производственной линии. В таких случаях повреждение самого обо¬рудования будет наименьшей из бед. Остановка производства на несколько дней или потеря технологических данных стоят гораздо дороже, чем замена поврежденных блоков.

Часто случается непредвиденное.

Отказы оборудования чаще всего происхо¬дят внезапно, но они имеют свою предысторию. Электронные узлы также стареют, как любое другое оборудование, и могут стать восприимчивее к импульсным перенапряжениям. Не каждый перепад напряжения может вывести оборудование из строя, но каждый из них неизбежно приводит к ускорению старения электронных компонентов. При испытаниях в реальных условиях. проведенных компанией Deutsche Telekom, было установлено, что в обычной электрической сети с напряжением 220 Вольт в среднем каждые 30 секунд возникают импульсные перенапряжения. Это означает, что уже через два — три года возникнет необходи¬мость в первом ремонте или произойдет сбой электронного оборудования.

Угроза для Ваших возможностей.

Появляющиеся вдруг потенциалы напряжения и переходные процессы могут привести к повреждению и отказу микроэлектроники в сфере информатики, измерительной, управляющей и регулирующей техники, телекоммуникаций и техники высоких частот (например, передающих и принимающих установок или видео).

Импульсные перенапряжения вызываются в основном:

 • Воздействием разрядов молний
 • Электростатическими разрядами (ЕЭО)
 • Электромагнитные и ядерные электро — магнитные импульсы (ЕМР/NЕМР)

Угроза за счет влияния молнии.

Вероятность попадания молнии не так уж высока. К примеру, для предотвращения прямого ущерба от попадания в здания грозового разряда порой достаточно простого громоотвода. Для электроники, находящейся на объекте, это выглядит совсем иначе. При ударе в молниеприемник и отвод в землю возникает повышение потенциала земли. Заряд расходится от точки попадания волнами, поражая все вокруг.

Таким образом, для серьезного нарушения в работе электрических приборов до¬статочно нахождения рядом с центром грозы. Причинами этого являются высокочастотные, электромагнитные импульсы. которые вырабатываются статически заряженным воздухом.

Аналогичные последствия может иметь значительно   более   отдаленный   удар молнии в линию электропередач. Волна перенапряжения распространяется по кабелю вплоть до подключенных электронных приборов.

В действительности, прямое попадание молнии необязательно. Мощный электромагнитный импульс, возникающий при атмосферном разряде, также приводит к возникновению высоких наведенных токов в линиях, что и приводит к импульсным перенапряжениям в сети.

Угроза за счет электростатического разряда.

Электростатические эффекты связаны с деятельностью человека. Всем известен феномен подобного удару (искрового) разряда при касании рук. Разность потенциалов может при этом достигать 15.000 Вольт. Если прикоснуться к чувствительным измерительным приборам или к клавиатуре компьютера, то возникающий при этом разряд может привести к сбою, временному отказу или полному выходу из строя соответствующего прибора. Даже если внешне ничего не происходит, электроника прибора подвергается избыточной нагрузке. Следствием этого могут стать серьезные отказы оборудования, например, компьютерной техники. Молниезащита предохраняет от сбоя системы.
релейное оборудование всех видов, а также пусковые устройства люминесцентных ламп. Скачки напряжения, длящиеся доли секунды, которые даже не ощущаются самим пользователем, также становятся причиной электромагнитных импульсов. Данный феномен, известный как «промышленные или коммутационные перенапряжения», на очень короткое время приводит к повышению напряжения в сети на несколько киловольт. Это может стать причиной выхода из строя электроприборов, или, как минимум, их ускоренного старения.
Одним из видов электромагнитного воздействия может быть электромагнитный импульс, возникающий при ядерных испытаниях и именуемый в зарубежной литературе NEMP При проведении испытаний в атмосфере на высоте от 40 до 400 км возникает электромагнитный импульс, распространяющийся в радиусе 12 тысяч километров на поверхности Земли. При этом все ЛЭП в зоне поражения становятся индукционными проводящими антеннами, в которых возникает наведенный ток большой мощности. Все подключенные к сети электроприборы, а также системы телекоммуникаций, системы проводной и беспроводной связи при этом либо воспринимают сильную помеху либо полностью выводятся из строя.

Угроза вследствие электромагнитного импульса.

Электромагнитные импульсы возникают, например, в момент включения электротехники, будь то электродвигатели, трансформаторы, электронные приборы, как, например, компьютеры и копиры.

Решение от CITEL.

Весь современный мир зависим от электроники. Свою задачу фирма CITEL видит в создании эффективной защиты для современной электроники, которая особенно чувствительна к импульсным перенапряжениям.

Защита необходима везде, где существует риск.

Паразитные токи и импульсные перенапряжения оказывают на электронику самое разнообразное влияние. Определенная защита оборудования проводится уже самим изготовителем электроприборов, но задача ее состоит в основном в подавлении помех, производимых самими приборами. Нередко исследователи упускают из виду воздействие, оказываемое на компоненты соседними приборами и компонентами. В этом случае особенно эффективны защитные элементы CITEL, которые предотвращают повреждение чувствительной электроники в результате импульсных перенапряжений.

Защита качества — результат взаимодействия многих компонентов.

Результативность работы CITEL заключена в синтезе новаторских идей, компетенции в производстве и грамотного сервиса. Все элементы защиты для самых различных областей применения изготавливаются на собственных предприятиях. Благодаря этому качество продукции сохраняется на очень высоком уровне. При этом сертификация в системе ISO сама собой разумеется. Качество CITEL — это абсолютная надежность и большой срок службы.
Тем не менее CITEL не ограничивает свою работу только производством:   компания активно работает с клиентами.

Принципы CITEL:

 • Разработка стандартных защитных блоков с учетом их установки в существующие приборы и устройства;
 • Изделия изготовлены по современным технологиям, за которыми будущее. Главный признак — направленность в будущее;
 • Индивидуальные консультации для анализа потребностей клиентов и составления концепции защиты оборудования;
 • Быстрое выполнение заказа благодаря оперативной работе служб логистики;
 • Разработка индивидуально подобранного для каждого клиента оборудования в кратчайшие сроки -около четырех недель;
 • Реализация небольших партий продукции в зависимости от пожеланий клиентов по оптимальным ценам осуществляется благодаря гибкости производства;
 • Исключительное качество защитного оборудования позволяет давать гарантию на все изделия.

Каталог CITEL, 2006

 

Category:
  Статьи
this post was shared 0 times
 000
About

 Немченко Лілія

  (16 articles)